Фламинги, фламинга или фламингота

При някои съществителни от среден род, които са от чужд произход, в практиката възникват затрудне­ния при определянето на правилната форма за мно­жествено число. Съществителните от чужд произход се адаптират към системата на българския език и по­лучават едно от окончанията, с които съществителни­те образуват формите си за множествено число.

Една част от тези съществителни образуват мно­жествено число, като към формата за единствено чис­ло се добави –та (също както е при агне): риалитириалититафентъзифентъзитаменюменютакануканутабиеналебиеналетакараокекараоке­тапрет-а-портепрет-а-портетатабутабутафоайефоайетафрапефрапеташоушоута (а не *шоа) и др.

При други съществителни крайната гласна се въз­приема като окончание, което се заменя с окончанието за множествено число (обикновено –а или –и).

Множествено число на –и (както е при влечуговлечуги) образуват съществителните: ноктюрнонок­тюрниконцертиноконцертинифламингофламин­ги (а не *фламинга или *фламингота) и др.

Окончание –а за множествено число (както е при средствосредстваправоправа) получават съществителните: автородеоатородеалибретолибре­тародеородеасомбреросомбрерапортфолиопортфолиалогологапианопианакимонокимонапортмантопортманта и др.

Затруднения възникват, тъй като невинаги може да се определи към кой модел се е адаптирало конкрет­ното съществително. При някои съществителни е до­пусната дублетност: кенгуру – кенгурута и кенгура. При други не се е установила форма за множествено число, напр. капучиноавокадо. Ето защо са препо­ръчителни употребите две чаши капучинотри броя авокадо и т.н. Подобна употреба (десетки птици фла­минго) можете да използвате и когато не сте сигурни за правилната форма за множествено число и нямате възможност да проверите в Официалния правописен речник на българския език.

Автор: Жанета Златева

в. „Аз-буки“, бр. 35, 31. VIII. – 06. IX. 2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *