Помните ли тези правила за пренасяне на думи в българския език?

Макар правилата за пренасяне на думи да се изучават още в началните класове, много от нас са ги забравили. Една от причините е, че днес почти не ни се налага да пишем “на ръка”, а при използване на компютъра, това правило не ни е необходимо, защото всички електронни устройства сами правят това. Правилата за пренасяне на думите са подобни на таблицата за умножение. Макар да се изучават в началните класове, на практика не ги използваме. И все пак, правилата в родния ни език трябва да се познават и спазват. Нека си припомним основните от тях за пренасяне на думи.

1. На нов ред се пренасят цели срички.

2. Не могат да се пренасят на нов ред едносрични думи: кост, мост, пръст, стол, връх, бряг, мрак

3. Не се пренасят съкращения: ООН, БНБ, НАП,НОИ, БДЖ

4. Буквата “ь” не се отделя от съгласната, която е пред нея: ми-ньорски, ак-тьорски, Ко-льо, шо-фьор

5. Съчетанието “дж” не се отделя, когато означава един звук и не се разделя: су-джук, боя-джия Може да се раздели, когато всяка от двете букви означава отделен звук: над-живея.

6. Сама буква не се оставя нито на горния, нито на долния ред.

7. Когато една съгласна е между две гласни, тя се пренася с втората гласна:

ко-кичето, коки-чето вра-та слу-шам кни-гата, книга-та. гра-дина, гради-на ви-сочина, висо-чина, височи-на

8. Когато в една дума има две или повече съгласни между две гласни, поне едната от тях трябва да остане с първата или втората гласна:

равен-ство, равенс-тво, равенст-во ав-тор издател-ство, издателс-тво вес-тник, вест-ник град-ски, градс-ки ръковод-ство, ръководс-тво, ръководст-во.

9. Думи с две еднакви съгласни  –  еднаквите съгласни се разделят на горния и долния ред:

кон-ник, под-дръжка, радост-та, пролет-та.

10. Думи с две гласни в средата се пренасят свободно:

ко-ято, коя-то, зо-ология, зоо-логия. те-ория, тео-рия.

11. Ако между гласната и съгласната има “й”, винаги остава при гласната на горния ред:

вей-ка, пей-ка.

12. Когато “й” се намира между две гласни, винаги се пренася с втората гласна, във всички други случаи остава с първата гласна:

ра-йон, ма-йор, ма-йонеза случай-ност, кой-то, достойн-ство.

13. Препинателни знаци не се пренасят на нов ред.

Източник: Actualno.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *